Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni ketma ket ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 8-sinf
Mavzu: Iste’molchilarni parallel ulash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 6-sinf
Mavzu: Massa haqida mashg'ulot
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 6-sinf
Mavzu: Atmosfera bosimi
Matn: Atmosfera bosimi – atmosferaning yer sirtidagi barcha narsalarga va yer sirtiga koʻ...

Fizika 7-sinf
Mavzu: Ishqalanish
Matn: Ishqalanish - bir-biriga tegi shib turuvchi qattiq jismlar, suyuqliklar va gazlarni...

Fizika 7-sinf
Mavzu: Og'irlik va Vaznsizlik kuchi
Matn: Ogʻirlik — Yer tortish kuchi maydonida tinch turgan jismning uning erkin tushishiga...

Jahon Tarixi 6-sinf
Mavzu: Qadimgi Misr sivilizatsiyasi
Matn: Misrda odamlar paleolit davridan boshlab yashagan. Miloddan avvalgi 10—6ming yillikda Nil ...

Ingliz tili 5-sinf
Mavzu: Ingliz tilini qadam va qadam o'rganamiz
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy formula, valentlik
Matn: Valentlik (lot. valentia — kuch) — maʼlum element atomining boshqa element atomi bi...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Galogenlar mavzusida tajribaviy masalalar yechish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Adabiyot 5-sinf
Mavzu: Bobur ruboiylari (Videodars)
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

O'zbekiston tarixi 5-sinf
Mavzu: Amir Temur O'zbekiston tarixi
Matn: Amir Temur O‘rta, Janubiy va G‘arbiy Osiyo, shuningdek, Kavkaz, Povoljya va Ru...

Iqtisod 8-sinf
Mavzu: Talabga ta'sir etuvchi boshqa omillar
Matn: Talab va taklif — bozor iqtisodiyotining fundamental tushunchalari. Talab (tovarlar...

Rus tili 7-sinf
Mavzu: Как охарактеризовать лицо или предмет по действиям, которые он совершает
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Botanika 5-sinf
Mavzu: Madaniy o’simliklarni vegetativ ko’payish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Botanika 6-sinf
Mavzu: To'pgullar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlarni taqqoslash
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlarni qo'shish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ikki va undan ko'p xonali natural sonlarni qo'shish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlarni ayirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ikki va undan ko'p xonali natural sonlarni ayirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlarni ko'paytirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlarni ko'paytirishga doir misollar
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ko'p xonali natural sonlarni ko'paytirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Qo‘shni va vertikal burchalar
Matn: Vertikal burchaklar - birining tomonlari ikkinchisining tomonlari davomidan iborat ...

Geometriya 8-sinf
Mavzu: Aylanaga ichki chizilgan burchak
Matn: Ichki va tashqi chizilgan shakllar (elementar matematikada) — bir shaklning ichiga ...

Matematika 9-sinf
Mavzu: Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Informatika 8-sinf
Mavzu: Mantiqiy amallar
Matn: Mantiqiy amallar, mantiqiy operatsiyalar — berilgan hadlari va natijasi mulohaza (f...

Matematika 6-sinf
Mavzu: Manfiy ishorali sonlarni qo‘shish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Suyuqlik
Matn: Suyuqlik — moddaning qattiq va gazsimon holatlari oʻrtasidagi agregat holat. S.ning...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Yupqa linza
Matn: Linza (nem. Linse, lot. lens — yosmiq; ikki tomoni qavariq shisha) — 1) optikada — ...

Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o‘tkazish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari
Matn: Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari — elektronlarning atomlardan atomlarga butunla...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kislotalarning olinishi va xossalari
Matn: Kislota va asoslar - kimyoviy birikmalarning katta guruhlari. Odatda, tarkibida vod...

Ona tili 9-sinf
Mavzu: Ko‘chirma gaplarni o‘zlashtirma gapga aylantirish.
Matn: KO`CHIRMA GAPLARNI O`ZLASHTIRMA GAPGA AYLANTIRISH
Ko`chirma gap o`zlashtirilma ...

Ona tili 5-sinf
Mavzu: "Sifat - so‘z turkumi"
Matn: Soʻz turkumlari — tildagi soʻzlarning ularda umumiy kategorial maʼnoning (maye. otl...

Kimyo 7-sinf
Mavzu: Kimyoviy elementlar
Matn: O'zbek tilida D.I.Mendeleyev dasturi. Xar bir elementning to'liq ma'lumoti, tasviri va ato...

Matematika 6-sinf
Mavzu: Aylana va doira
Matn: Atrofimizda dumaloq narsalar juda ko‘p. Ularning ba’zilari doirani eslatadi. Bular — obino...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Atom tuzilishi va xossalari
Matn: Atom (yun. atomos – bo‘linmas) – kimyoviy elementning barcha xossalarini o‘zida muj...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Bo'lish va kasrlar
Matn: Boʻlish — koʻpaytirish amaliga teskari amal; koʻpaytma va koʻpaytuvchilardan biri m...

Geografiya 5-sinf
Mavzu: Yerning quyosh atrofida aylanishi
Matn:

Keling, ishni Yer va boshqa sayoralarni aylanishga nima majbur qil...

Informatika 8-sinf
Mavzu: Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi
Matn: Hisoblash texnikasi rivojlanish , bu rivojlanish ham nazariy ham amaliy asosga ega ekanlig...

Geometriya 1-kurs
Mavzu: Proeksiya
Matn:

Proyeksiya (lot. projectus — oldinga irgʻitilgan) — biror narsaning tekislik (qo...

Fizika 9-sinf
Mavzu: Atom yadrosining tuzilishi Protonlar va neytronlar
Matn:

Atom yadrosi – nuklonlardan – protonlar (r) va neytronlar (i)dan tash-kil topgan...

Informatika 7-sinf
Mavzu: Sanoq sistemalarida qo‘shish va ayirish
Matn: Bu sahifaning matni ustida ishlamoqdamiz va tez orada yuklaymiz.
Sizdan noqulaylik uc...

Huquq 6-sinf
Mavzu: O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi
Matn:

"Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi" haqidagi qaror 1992-yilning 10-d...

Kimyo 8-sinf
Mavzu: Oltingugurt va uning birikmalari
Matn: Tabiatda uchrashi. Oltingugurt tabiatda keng tarqalgan. U yer po'stlog'i ...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Uchburchakning asosiy elementlari
Matn: Uchburchak - bir toʻgʻri chiziqda yotmagan uchta nuqta va uchlari shu nuqtalarda boʻlgan u...

Geometriya 7-sinf
Mavzu: Geometriya Uchburchak va uning turlari
Matn: Uchburchak tomonlarining uzunligiga koʻra, uch xil boʻladi: Teng tomonli uchburchak — uch...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Tenglama
Matn: Tenglama — ikki yoki undan oshiq ifodalarning oʻzaro bogʻlanganini koʻrsatuvchi matematik...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ulushlar
Matn: Ulushlar deb sonning yoki biror bir narsaning bir bo'lagiga aytiladi. Masalan:Aylanani bi...

Matematika 5-sinf
Mavzu: Natural sonlar
Matn: Narsalarni sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deb ataladi.Har qanday natural so...