Alkanlarning olinishi va fizik xossalari

Kimyo 10-sinf
Mavzu: Alkanlarning olinishi va fizik xossalari
Matn: Alkanlar — to‘yingan uglevodorodlarning xalqaro nomenklatura bo‘yicha atalishi. Parafinlar — to‘yingan uglevodorodlarning tarixiy saqlanib qolgan nomi (lot. Rarrum affinis — passiv). Boshqa uglevodorodlarga qaraganda
ular nisbatan passiv.
Uglevodorod molekulalarida uglerod va vodorodning barcha valent bog‘lari to‘liq to‘yingan. Shuning uchun ular birikish reaksiyalariga
qobil emas. Shunga ko‘ra, bu sinf birikmalariga quyidagicha ta’rif berish mumkin:
Umumiy formulasi — C n H 2n+2 bo‘lgan, vodorod va boshqa ele- mentlarni o‘ziga biriktirmaydigan uglevodorodlar to‘yingan uglevo- dorodlar yoki alkanlar deb ataladi.