Kvadrat funksiyalar 2-dars

Matematika 9-sinf
Mavzu: Kvadrat funksiyalar 2-dars
Matn:
Kvadrat funksiyalar va ularning garafiklarini yasash

Ta`rif: funksiya kvadrat funksiya deyiladi, bunda -berilgan haqiqiy sonlar, haqiqiy o`zgaruvchi.

Biz hozir kvadrat funksiyaning turli xil ko`rinishlarini ko`rib chiqamiz.1). funksiya

funksiyani, ya`ni bo`lgandagi kvadrat funksiyani qaraymiz. Bu funksiyaning grafigini yasash uchun uning qiymatlari jadvalini tuzamiz:

Jadvalda ko`rsatilgan nuqtalarni yasab va ularni silliq egri chiziq bilan tutashtirib, grafigini hosil qilamiz (1-rasm).

funksiyaning grafigi bo`lgan egri chiziq parabola deyiladi.funksiyaning xossalarini qaraymiz:

1). funksiyaning qiymati bo`lganda va bo`lganda teng. Demak, parabola koordinatalar boshidan o`tadi, parabolaning qolgan nuqtalari esa abssisalar o`qidanyuqorida yotadi.

Havola bilan ulashish