Trigonometrik tenglamalar 1 dars

Matematika 9-sinf
Mavzu: Trigonometrik tenglamalar 1 dars
Matn:

Trigonometriyada transendent tenglamada qatnashayotgan o’zgaruvchilar ustida trigonometrik va teskari trigonometrik amallar qatnashsa, u holda bunday tenglamalarni trigonometrik tenglamalar deb qaraladi. Har qanday trigonometrik tenglamalarni yechish eng sodda trigonometrik tenglamalarni yechishga keltiriladi. Bular quyidagilardir:

Bu tenglamalar ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo’lishi va ularni formulalari bilan tanishaylik.

Bu tenglamalar ning qanday qiymatlarida yechimga ega bo’lishi va ularni formulalari bilan tanishaylik.


>1

<-1

=1

=-1Trigonometrik tenglamalarning turlari bilan tanishishdan oldin quyidagilarni ta’kidlab o’tamiz. Tenglamalarni yechish jarayonida ba’zi bir shakl almashtirishlar bajariladi. Agar bunday almashtirishlar tenglamalarning teng kuchliligiga doir teoremalarga asoslangan bo’lsa, u holda hosil bo’lgan tenglamaning yechimi berilgan tenglamaning yechimi bo’ladi. Aks holda yechimlar tekshirilishi kerak. Trigonometrik funksiyalarning aniq bir qiymatini beradigan argumentning qiymatini cheksiz ko’p bo’lmaganligi uchun tenglamaning bir xususiy yechimini olgandan so’ng umumiy yechim formulasi hosil qilish mumkin.