Ulushlar

Matematika 5-sinf
Mavzu: Ulushlar
Matn: Ulushlar deb sonning yoki biror bir narsaning bir bo'lagiga aytiladi. Masalan:Aylanani biz suratda 8ta teng ulushlarga bo'ldik.