AYLANA VA ILGARILANMA HARAKATNING O'ZGARISHI

Fizika 10-sinf
Mavzu: AYLANA VA ILGARILANMA HARAKATNING O'ZGARISHI
Matn: Aylanma harakat – qattiq jism aylanganda uning aylanish o‘qida yotmagan har bir nuqtasi aylana yasay-digan harakat. Bunda har qaysi aylana tekisligi qo‘zg‘almas to‘g‘ri chiziq – ay-lanish o‘qiga tik bo‘ladi, aylanalarning markazi esa shu o‘qda yotadi. Aylanma harakat burchak tezligi va burchak tezlanishi bilan ifoda-lanadi.